“నేను గెలవలేదు కావున రమ్మీ సర్కిల్ ఆట నకిలి మరియు మోసం”.ఇది అత్యంత తరచుగా ఆటగాళ్ళ నుండి వినిపించు ఫిర్యాదు. దీనిని ఆర్దం చేసుకొవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఒక ఆటలొ ఆరు మంది క్రీడాకారులు ఉన్నారు అనుకొనిన యడల, అందులొ