• 40,000,000+
  Players
Start Playing Now!
Please enter a username.
Please enter a password.
Please select your yob
Please select your gender
Please choose the state you belong to.
OR
To register, please type the characters below:
"నేను ఈ సైట్ లో రమ్మీ ఆడడం నేర్చుకున్నాను మరియు ఇటీవల r.17,500/- గెలుచుకున్నాను"
శ్రీ రామ్ , కయంబర్తుర్
బ్రాంచ్ మేనేజర్ , షేర్ బ్రోకింగ్ సంస్థ
"నేను ఒక వారంలో రమ్మీ ఆడి r. 17,000/- గెలుచుకున్నాను. రమ్మీ సర్కిల్ లో నా అనుభవం ఒక అద్భుతం!"
రాజశేఖర్
ఐటి ఇంజనీర్, బెంగళూరు
"నేను r.2.5 లక్షలు మరియు ఒక విదేశీ యాత్ర హాంగ్ కొంగ్ కి మరియు మకావు కి గెలిచాను"
లింగరాజ మ్ కే , చెన్నై
సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీరు
ఇండియా యొక్క అతి పెద్ద ఆన్లైన్ రమ్మీ సైట్ - Games24x7.com ఇప్పుడు RummyCircle.com
 • మీకు ఇష్టమైన అన్ని రమ్మీ గేమ్స్

  • పాయింట్స్ / స్ట్రైకర్ రమ్మీ
  • పూల్ / సిండికేట్ రమ్మీ
  • నాకౌట్ రమ్మీ టోర్నమెంట్
 • ప్రపంచ శ్రెణి భద్రత

  • తవత స్ స్ ల్ సురక్షితం
  • పి సి ఐ కంప్లైంట్
  • కఠినమైన పక్షపాతం లేని ఆట రక్షణ
 • రమ్మీ సర్కిల్ లొ అడటం ఒక అద్భుతమైన అనుభవం

  • మెరుపు వేగం తో ఆటకు అక్సేస్స్
  • సెకండ్స్ లో ఆటగాడిన్న కనుగొనండి
  • మీకు ఇష్టటమైన ఎంట్రీ ఫి సేవ్ చేయండి
 • బహుళ చెల్లింపు ఎంపికలు

  • అన్ని ప్రధాన క్రెడిట్ / డెబిట్ కార్డులు అంగీకరించబడతాయి
  • 50+ బ్యాంకుల నుంచి నెట్ బ్యాంకింగ్
 • ఉత్తమ ఆఫర్స్

  • అత్యంత రివార్డ్లు ఇచ్చే లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్లు
  • ప్రతి నెల లక్షల బొనస్లు
  • నగదు బహుమతులు తో రోజువారీ ఉచిత టోర్నమెంట్లు
 • సులువైన ఉపసంహరణలు

  • ప్రతీ 24 గంటలు పేమెంట్లు ప్రాసెస్ చేయబడతాయి
  • చెల్లింపులు వేగవంతంగ ఆన్లైన్ బదిలీలు చేయబడతాయి
  • చెల్లింపులు చెక్కులు ద్వరా కూడా చేయబడతాయి
CURRENT PROMOTIONS
PLAYERS JUST LOVE RUMMYCIRCLE!
Disclaimer - Rummy is a game of skill. The above testimonials are of real players who won cash prizes on RummyCircle.com. These testimonials are not indicative of likelihood of winning cash for any individual. Winning cash prizes is dependent on the skill of an individual in regards to the game of Rummy

Online Rummy at RummyCircle: Easy, Safe and Totally Fun

RummyCircle.com is the ultimate platform for playing Indian rummy card game online. Why? We have over 10 million registered players, making us one of the leading online rummy card games playing portals in India. With a high quality interface that has the latest security features, we ensure that your Rummy playing experience is entertaining to the core while also being convenient. We offer regular Rummy card games tournaments in Classic Indian Rummy, 13 Card Rummy formats where players can win big cash prizes. So, come be a part of this large community, playing Rummy card games from across India.

Rummy has been declared a skill-based game by the Honorable Supreme Court of India. Under Indian law, any game that requires skill is legal. Now that Rummy card game is legal, regardless of whether you are playing Indian Rummy online or offline, there is a lot of fun just waiting to be experienced. What's more, you can now play Rummy 24x7 on our Mobile website. No downloads needed. Wait… that's not all! You can start with playing Online Rummy card game free of cost to learn the ropes before you invest any cash.

Just like playing online games, while playing rummy card game too with every new level crossed and every challenge that you overcome, you get to test not only your decision-making skills but also your strategy skills. To ensure that players can learn and pick up the game of Indian Rummy 13 card game easily, we offer interactive demo videos of how to play rummy online on RummyCircle.com. We understand what it means to play Rummy game with your hard earned money and hence we take every care to ensure that you know the online rummy rules, have easy access to in-game help and most importantly, that your identity is safe and protected at all times.

What's best about RummyCircle.com is that you get to play Rummy online with a community of millions of rummy players from all over the India, creating more room for challenges as well as entertainment. Online rummy card game is fun and enjoyable. You can play Indian Rummy card game in its various forms, including Indian Rummy, traditional Classic Indian Rummy i.e. 13 Card Rummy, for cash or play for free Rummy.

If you like to play online games for free the only thing that awaits you here is pure entertainment through online Rummy - real rummy, real players and real cash prizes! We offer classic & modern styles of Rummy for you to play online:

Free Rummy : One of the most popular 13 card game to play online for free in India. These are free practice Indian Rummy card games that can be played as many times as you wish to. When you join our Rummy community, you become eligible for 100% bonus of up to r.2,000 on your first deposit amount before you start to play online game at Rummycircle.

Pool Rummy : It is one of the most exciting variant of the 13 card game that's played with up to 6 players per table. So, you get the feeling of a royal rummy club with the comfort of online games. Of course, there is a small fee for every pool rummy card game, but then that's what adds to the big prize reward at the end.

Points Rummy : This is the fastest Indian rummy card game and is always fun to play. Each online game has only one deal and one winner at the end wins the whole cash against the points scored in the match.

Indian Rummy : This is the classic Indian rummy card game or the popularly known 13 card game that consists of Jokers and wild cards. The rules of the game are pretty simple and yet the interest of this online rummy card game the highest.

Card Games Tournaments : RummyCircle hosts a range of online rummy tournaments on a daily, weekly and monthly basis. There are also special seasonal tournaments loaded with offers, big prizes and fantastic rewards. So, when you play online rummy with RummyCircle, winning is endless.
And that's not all. For every friend that you help add to the RummyCircle family, you are entitled to get r.1,000 bonus (provided your friend completes the referral bonus conditions). So what are you waiting for? Join one of the largest Rummy communities TODAY. You get to start with playing free Rummy games online, so that you only invest your hard earned money once you get the hang of playing classic Indian Rummy card games in the virtual world.

We are passionate about our online rummy community and therefore ensure the highest level of security. Here are some reasons to trust us for a completely secure Rummy game:
 • We are certified by the world renowned 'ITech Labs' from Australia and adhere to the rules and regulations of this prestigious organization.
 • You have the option of various secure payment gateways, including debit and credit cards, cash cards and NetBanking with SSL security. So, now you can play rummy online without worrying about security issues.
 • We have restrictions on the number of times you play rummy online in a day, making sure that you never lose too much money and that it remains a completely enjoyable experience.

Come join our ever-growing community of Rummy players and experience a fruitful means of playing online games! Check out our rummy rules for all forms of the Rummy online and play a free Indian Rummy card game to check out how things work. Read through the privacy policy, terms of service and if you have any questions or grievances, mail us at support@rummycircle.com. We offer support for Rummy 24x7, regardless of whether you are playing Classic Indian Rummy for free or for cash. So, come play Rummy card game with one of the largest online communities and experience the thrill for yourself.

100% Legal:

100% Legal Rummy was declared to be a game of skill by the Honbl. Supreme Court of India in 1968 and is 100% legal to play for free or for cash. more...

Responsible Play:

RummyCircle encourages all its players to play responsibly. Stay in control, stay entertained!. Read More
*You must be 18 years or older to play real money rummy
* This is an indicative amount only and this includes promotional tournaments and bonuses. Actual amount may differ and would depend on the total number of cash tournaments played on the Website and bonuses claimed by players in a calendar month. Individual winnings depend on your skill and the number of cash tournaments you play in a calendar month.